ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α3

                       1.Νεστέροβ Ιλία – Ασθένειες που προκαλεί το κάπνισμα

                     2.Πουλιανίτη Μαρία – Γράμμα προς καπνιστή γονέα